Pentuvälitys

Eri rotujen harrastajien ja toimihenkilöiden tiedotteita.

Valvoja: Maarit SeppänenSeppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Kennelliiton pentuvälitys

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 27.12.2012 23:34

SKL – FKK ry - Kennelliiton pentuvälitys on avattu
https://omakoira.kennelliitto.fi/pentuv ... usivu.aspx

Puppy referral
Valpförmedling
Pentuvälitys Ryhmittäin Roduittain
https://omakoira.kennelliitto.fi/pentuv ... x?Lang=FIN

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Periytymisaste määrää

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 30.12.2012 15:01

Koko artikkelin löydät täältä.

Jalostusindeksien laskentaa
Katariina Mäki 2011
http://katariinamaki.com/artikkelit/ind ... i2011.html

Periytymisaste määrää kuinka paljon koiran oma tulos painaa indeksissä
Ominaisuuden periytymisaste kuuluu indeksilaskennan lähtötietoihin. Ohjelma määrittää sen avulla kuinka suuren painoarvon se antaa koiran omalle tulokselle suhteessa sukulaisten tuloksiin. Mitä suurempi periytymisaste on, sitä varmemmin koiran kuvaustulos kuvaa myös sen geenejä, ja sitä suuremman painon oma tulos indeksissä saa. Kun periytymisaste on pieni, ohjelma antaa suhteessa enemmän painoa sukulaistuloksille.
Mitä terveempiä koiran lähisukulaiset kuvastulostensa perusteella ovat, sitä enemmän ne nostavat koiran indeksiä, ja sitä parempia niveliä koira keskimäärin myös periyttää. Sukulaistuloksia painotetaan sukulaisuussuhteella niin, että lähisukulaisten tulokset vaikuttavat koiran indeksiin eniten. Esimerkiksi koiran vanhempien, sisarusten ja jälkeläisten tulokset saavat painotuksen 0,5 ja isovanhempien, puolisisarusten ja lastenlapsien tulokset painotuksen 0,25. Lisäksi sukulaisen vaikutus koiran indeksiin on sitä suurempi mitä suurempi sukulaisen sukusiitosaste on.
Paitsi oman tuloksen varmuutta jalostusarvon ennustajana, periytymisaste kuvaa myös perinnöllisen vaihtelun määrää rodussa. Mitä enemmän perinnöllistä vaihtelua eli koirien välisiä geneettisiä eroja ominaisuudessa on, sitä helpompaa on myös jalostus. Jos periytymisaste on nolla, ei eroja ole eikä jalostuksella voida edistyä, koska kaikilla koirilla on identtiset alleelit.
Periytymisasteet saksanpaimenkoiran lonkka- ja kyynärnivelen kasvuhäiriöissä ovat tällä hetkellä kohtalaisia (32 % ja 24 %); irlanninsetterillä lonkkien kasvuhäiriön periytymisaste taas on korkea (56 %), eli sillä on lonkkien rakenteessa saksanpaimenkoiraa enemmän perinnöllistä vaihtelua. Omaa kuvaustulosta painotetaan irlanninsettereiden indekseissä enemmän kuin saksanpaimenkoirien indekseissä.

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

20-VUOTISJULKAISU sivu 7 (17)

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 15.1.2013 19:21

Saksanseisoja-Kerhon

20-VUOTISJULKAISU sivu 7 (17)

A H VIRKKUNEN:

LYHYTKARVAISEN RODUN TULO SUOMEEN 1860 –luvun puolivälissä.

Ensimmäisen kerran esiintyi lyhytkarvainen koira 1895 Ruissalossa järjestetyissä kenttäkokeissa, joissa suomalaisen hevoskasvatuksen ja –jalostuksen >>nestorina>> ja Hippoksen perustajana tunnettu turkulainen eläinlääkäri Ludvig Fabritius kilpaili >>S p o r t>>-nimisellä koirallaan, mutta ei päässyt palkinnoille.
Artikkeli löytyy kokonaisuudessaan naamakirjasta.

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Aluekouluttajien yhteystiedot

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 26.1.2013 10:56


Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Kennelliiton ohjeet jalostustoimikunnille

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 31.1.2013 19:31

Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistysten jalostustoimikunnille

Hyväksytty hallituksessa 16.10.2008

YLEISTÄ
Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:
• rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
• rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien
kehittäminen
• koiran elämän ja sen pidon ja käytön kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen
vähentäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
• rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua
Suomen Kennelliitto (jäljempänä Kennelliitto) antaa yleistä jalostukseen liittyvää tietoa ja ylläpitää
jalostustietokantaa. Rotujärjestöt ja niiden alaiset rotua harrastavat yhdistykset sekä rotuyhdistykset
vastaavat sääntöjensä edellyttämällä tavalla omien rotujensa jalostuksen ohjauksesta ja jalostusta
koskevista tarkemmista ohjeista.
Jalostustoimikunta toimii kunkin rodun rotujärjestön puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä.
Jalostustoimikunnan tulee olla tiedoiltaan riittävän laaja, jotta se pystyy neuvomaan ja ottamaan
kantaa koirissa esiintyviin yleisiin perinnöllisiin sairauksiin sekä omassa rodussa tunnettuihin
jalostuksessa huomioitaviin sairauksiin ja ominaisuuksiin sekä niiden vaikutuksiin.
Rotujärjestöjen, jotka edustavat useampaa rotua, tulee huolehtia jalostuksen ohjauksesta kaikkien
edustamiensa rotujen osalta.
Jalostustoimikunnan jäsenillä tulee olla riittävät tiedot rodusta, sen historiasta, käyttötarkoituksesta ja jalostuksen pääperiaatteista sekä kokemusta kasvattamisesta.
On suositeltavaa, että ainakin yksi toimikunnan jäsen on Kennelliiton jalostusneuvojakurssin käynyt ja yksi ko. rodun ulkomuototuomari. Jalostustoimikunta voi käyttää apunaan myös rotujärjestön
ulkopuolisia asiantuntijoita.
Rotujärjestöjen on tuettava jalostusneuvojien koulutusta.

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT
Jalostustoimikuntien tulee neuvoissaan, ohjeissaan ja toimissaan noudattaa eläinsuojelulain
(247/1996) 8 § ja eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 24 § sekä Euroopan neuvoston lemmikkieläinten
jalostusta koskeva päätöslauselmaa (1995) soveltuvin osin sekä Kennelliiton tavoitteita terveen
koiranjalostuksen edistämiseksi ja toimia rotujärjestön jalostuksen tavoite- (JTO) - ja PEVISA ohjelman mukaisesti.
Rotujärjestö voi halutessaan määritellä erikseen toimikunnan tehtävät.
Jalostustoimikunnan tehtävänä on tiedottaa ja neuvoa, kerätä ja hyödyntää tietoa, seurata rodun tasoa ja kartoittaa ja vastustaa perinnöllisiä sairauksia sekä laatia tavoite- ja toimintaohjelmia, huolehtia yhteydenpidosta ja tietojen vaihdosta.
Jalostustoimikunnan tulee:
• seurata rodun kehitystä Suomessa ja ulkomailla ja erityisesti rodun kotimaassa ja jakaa
rotutietoutta
• toimia puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi huomioiden koko käytettävissä oleva
koiramateriaali
• kerätä ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista
ja ulkomuotoseikoista
• tulee pitää yhteyttä kotimaisiin ja ulkomaisiin rotuyhdistyksiin sekä kasvattajiin ja ohjata ja
neuvoa uusia kasvattajia ja urosten omistajia
• järjestää koulutustilaisuuksia ja valmistaa koulutusmateriaalia sekä jalostusta käsitteleviä
artikkeleita
• seurata rodussa tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa rotujärjestölle ja jäsenistölle niiden
mahdollisista vaikutuksista rotuun
• kantaa päävastuu JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja sen seurannasta
• käsitellä viiveettä rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat sekä vastata
näihin kirjallisesti ja tarvittaessa perustella kantansa
• seurata viranomaisten sekä kennelkattojärjestöjen koiranjalostusta koskevia määräyksiä ja
tiedottaa niistä

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusj ... tusivu.htm

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Junkkaritoimikunta

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 6.2.2013 09:58


Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Jalostusneuvojien peruskurssi 2013

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 17.2.2013 12:35

Jalostusneuvojien peruskurssi 20.–21.4.2013 Hyvinkäällä

http://kennelliitto.fi/FI/jalostusjakas ... kurssi.htm

Espoo 13.2.2013 - Jalostustieteellinen toimikunta järjestää perinteisen jalostusneuvojien peruskurssin 20.–21.4.2013. Kurssi pidetään hotelli Rantasipi Sveitsissä Hyvinkäällä. Kurssi on jalostusneuvojien ja jalostustoimikuntien jäsenten lisäksi avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat lomakkeet, säännöt ja

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 17.2.2013 12:50

Yleisiä kokeita ja kilpailuja koskevat lomakkeet, säännöt ja ohjeet

http://www.kennelliitto.fi/FI/asiakirja ... tusivu.htm

Kaikki tiedostot ovat PDF-muotoisia.
Osan lomakkeista voi tallentaa täytettyine tietoineen omalle koneelle. Tallennettavan lomakkeen nimen perässä on merkki (T). Tallentaminen edellyttää, että sinulla on Acrobat Reader –ohjelmasta versio 8.0 tai uudempi.

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Kennelnimet

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 17.2.2013 13:11

Kennelnimet

http://www.kennelliitto.fi/FI/jalostusj ... lnimet.htm

Kennelnimellä tarkoitetaan nimeä, joka liitetään kennelnimen haltijan kaikkien kasvattien nimen eteen niitä rekisteröitäessä. Pentue voidaan rekisteröidä vain yhdelle kennelnimelle eikä samalla haltijalla voi olla kuin yksi kennelnimi. Kennelnimi voidaan myöntää enintään kolmelle henkilölle yhdessä.

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Rodun valinta

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 25.2.2013 16:01

Koiran hankkiminen on iso päätös

Rodun valinta

http://www.lahitapiola.fi/www/Yksityisa ... alinta.htm

Koiran hankkiminen on iso päätös ja edellyttää tarkkaa suunnittelua. Vaikein ja tärkein päätös on valita perheelle parhaiten sopiva rotu.

http://www.saksanseisojakerho.fi/index. ... &Itemid=49

http://intranet.saksanseisojakerho.fi/p ... p?rotu=119

http://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?R=119

http://www.saksanseisojakerho.fi/forum/ ... 5838#25838

Oletko päättänyt ostaa koiran?
Ensimmäisenä tulee kutsua perhe koolle keskustelemaan rodun valinnasta.
Suurin virhe, jonka voi tehdä, on valita rotu ainoastaan ulkonäön perusteella.

Ensimmäinen kysymys on; mihin tarkoitukseen koira hankitaan?
Jokainen rotu on alun perin jalostettu tiettyyn tarkoitukseen.
Eräissä roduissa on voimakkaat metsästystaipumukset, ja nämä koirat tarvitsevat metsästyksen mukanaan tuomaa liikuntaa voidakseen hyvin.
Toiset rodut ovat jalostettu paimentamiseen ja ovat sen vuoksi hyvin energisiä ja kestäviä sekä tarvitsevat paljon tekemistä pysyäkseen rauhallisina kotona.
Jotkut rauhallisemmat rodut ovat tyytyväisiä päivän aikana tehtyyn yhteen kävelylenkkiin ja leikkimiseen pihalla.

Rodun valintatilanteessa on oltava realistinen ja rehellinen itselleen, kun miettii, kuinka paljon on aikaa ja kiinnostusta koiran treenaamiseen.

Hanki riittävästi tietoa rodusta

Vieraile kasvattajilla

Uros vai narttu?

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

2008 - 2012 rekisteröinnit

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 15.3.2013 20:05

Mannermainen kanakoira, vuodet 2008 - 2012 rekisteröinnit.

1317 koiraa saksanseisoja, karkeakarvainen
1267 koiraa saksanseisoja, lyhytkarvainen
574 koiraa bretoni
227 koiraa pienimünsterinseisoja
198 koiraa weimarinseisojat
162 koiraa stabyhoun
121 koiraa unkarinvizsla, lyhytkarvainen
96 koiraa saksanseisoja, pitkäkarvainen
93 koiraa bracco italiano
64 koiraa spinone
52 koiraa bourbonnais'nseisoja
49 koiraa isomünsterinseisoja
32 koiraa korthalsingriffoni
30 koiraa unkarinvizsla, karkeakarvainen
19 koiraa pont-audemerinspanieli
14 koiraa auvergnenseisoja
3 koiraa tsekinseisoja
2 koiraa drentschenpeltopyykoira
2 koiraa portugalinseisoja
1 koiraa sininen picardienspanieli
1 koiraa vanhatanskankanakoira
1 koiraa villakoirapointteri
4325 koiraa Yhteensä

Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

BLUP-indeksit

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 4.5.2013 09:26


Seppo Koivula
Kanakoiratieteen tohtori
Viestit: 1040
Liittynyt: 13.12.2005 13:12

Koira2013

Viesti Kirjoittaja Seppo Koivula » 28.7.2013 08:58

Koiraharrastajien ykkösviikonloppu on nimeltään Koira2013

Espoo, 19.7.2013 - Kennelliiton joulukuinen koiratapahtuma on nyt nimeltään Koira2013. Koira2013 järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 13.–15.12.2013. Lue lisää...
http://kennelliitto.fi/FI/kennelliitto/ ... ra2013.htm

Vastaa Viestiin