WEIMARINSEISOJAT ROTURYHMÄ Kuopio 21.4.2012

Eri rotujen harrastajien ja toimihenkilöiden tiedotteita.

Valvoja: Maarit Seppänen

Miranda Forssell
Juniori
Viestit: 7
Liittynyt: 23.4.2008 06:33
Paikkakunta: Mäntsälä
Viesti:

WEIMARINSEISOJAT ROTURYHMÄ Kuopio 21.4.2012

Viesti Kirjoittaja Miranda Forssell » 15.4.2012 19:32

Alla esityslista roturyhmäpalaveriin. Lisättävää/ehdotuksia? :)

Terveisin
Miranda Forssell
Weimarinseisoja, rotuyhteyshenkilö

*****************************

SAKSANSEISOJAKERHO RY ESITYSLISTA
VUOSIKOKOUS
ROTURYHMÄ, WEIMARINSEISOJAT 21.4.2012WEIMARINSEISOJIEN ROTURYHMÄ

Paikka: Savonia-Amk, Kuopio

Aika: lauantai 21.4.2012 klo 10.00-11.00
1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle
-puheenjohtaja
-sihteeri

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

4. Rodun tämän hetkisestä tilasta keskustelua

5. Rodun terveystilanne ja terveystutkimukset

6. Rodun luonne ja luonteen testaaminen

7. Muut esille tulevat asiat

8. Kokouksen päättäminen

Miranda Forssell
Juniori
Viestit: 7
Liittynyt: 23.4.2008 06:33
Paikkakunta: Mäntsälä
Viesti:

Roturyhmän pöytäkirja

Viesti Kirjoittaja Miranda Forssell » 14.5.2012 13:25

ALLA ROTURYHMÄN PÖYTÄKIRJA,

t. Miranda Forssell, Weimarinseisoja rotuyhteyshenkilö


********************************************

SAKSANSEISOJAKERHO RY
VUOSIKOKOUS 21.4.2012


WEIMARINSEISOJIEN ROTURYHMÄ

Paikka
Savonia-Amk, Kuopio

Aika
lauantai 21.4.2012 klo 10.00-11.00

Läsnä
Harri Järvinen
Miranda Forssell
Miia Salo (paikalla osan aikaa)1. KOKOUKSEN AVAUS
Kokous avattiin klo 10.20.


2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Harri Järvinen ja sihteeriksi Miranda Forssell.


3. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEKSI
Hyväksyttiin.


4. RODUN TÄMÄN HETKISESTÄ TILASTA KESKUSTELUA
Päällimmäisenä puheenaiheena oli rodun metsästyksellisyys/rodun käyttö metsästystarkoitukseen. Toiveena oli, että kaikille rodusta kiinnostuneille painotettaisiin myös jatkossa rodun monipuolisuutta: seisovana lintu-koirana se soveltuu pelto- ja metsäkanalinnustukseen, rodun kotimaassa Saksassa weimarinseisoja on ns. monipuolisen metsästyskoiran esikuva ja sitä käytetään laidasta laitaan, mm. vedestä noutavan lintukoirana sekä suurriistaa jäljestävänä ja pysäyttävänä koirana.

Keskusteltiin rodun ulkomuodosta ja siitä kuinka tarpeellista on ulko-muodon jalostaminen liioiteltuihin ja äärimmäisiin mittasuhteisiin. Jos koira on mittasuhteiltaan oikea, sopusuhtainen ja muuten rotumääritel-män täyttävä ”peruskoira”, eikö se riitä? Esimerkkinä mainittiin, että Saksassa esimerkiksi eri tyyppiset (eri kokoiset, toisistaan luustonvah-vuuksiltaan poikkeavat) koirat voivat saada jalostuskatselmuksessa laatu-arvostelun ”sehr gut” (erittäin hyvä), jos ne muuten täyttävät ns. perus weimarinseisojan kriteerit.


5. RODUN TERVEYSTILANNE JA TERVEYSTUTKIMUKSET
Rodun yleinen terveydentila on pysynyt vakaana.
Vuoden 2011 aikana tehtiin terveystutkimuksia seuraavasti:

Lyhytkarvaiset
lonkkakuvattiin 18 yksilöä, tulos: A 11 kpl, B 6 kpl, C 1 kpl. Kyynärnivelet kuvattiin 15 koiralta, tulos oli kaikilla 0/0. Polvet tutkittiin 5 koiralta, tulos oli kaikilla 0/0. Sydän kuunneltiin 3 koiralta, tulos oli kaikilla ei sivuääniä. Silmätutkimus suoritettiin 4 koiralle, tulos: 1 kpl ei todettu perinnöllisiä sil-mäsairauksia, 1 kpl RD multifokaali: todettu, 2 kpl PHTVL/PHPV: sairauden aste 2 – 6.
Omistajien ja kasvattajien ilmoittamia terveystietoja vuodelta 2011 tuli ly-hytkarvaisista weimarinseisojista seuraavasti: 1 imeytymishäiriö, 1 selkäon-gelma, 2 luonnemerkintää.

Pitkäkarvaiset
lonkkakuvattiin 3 yksilöä, tulos: A 2 kpl, C 1 kpl. Kyynärnivelet kuvattiin 3 koiralta, tulos oli kaikilla 0/0.
Omistajien ja kasvattajien ilmoittamia terveystietoja vuodelta 2011 pitkäkarvaisista weimarinseisojista ei annettu.

Keskusteltiin rodussa tehdyistä lisäterveystutkimuksista (sisältäen kaikki ei pakolliset tutkimukset, esim. sydänkuuntelu) ja niiden tarpeellisuudesta. Tehdyt lisätutkimukset perustuvatkin koiran omistajien omaan valintaan ja täyteen vapaaehtoisuuteen.
Käytiin keskustelua myös rodussa todetuista silmäsairauksista, silmätutki-muksista ja niiden tarpeellisuudesta. Yleisesti ottaen tutkittujen weimarin-seisojien määrä on niin minimaalinen, että mitään johtopäätöksiä rodun silmäsairaustilanteesta ei voida tässä vaiheessa tehdä (tilanne huhtikuun alussa 2012):
Vuosina 2000-2010 on rekisteröity 293 weimarinseisojaa (tässä ovat mukana sekä lyhyt- että pitkäkarvaiset) ja näistä koirista ainoastaan 12 koiran silmät on tutkittu. Tutkituista koirista 7 saivat lausunnon ”Ei todettu perinnöllisiä silmäsairauksia”. Viideltä koiralta löytyi silmistä huomautettavaa: 1 distichiasis, 2 PHTVL/PHPV - aste 2, 1 RD multifokaali ja 1 kortikaalinen katarakta. Näistä neljä ensimmäistä ovat lieviä löydöksiä, eivätkä itsessään jalostuksesta pois sulkevia. Katarakta- eli kaihidiagnoosin saanutta koiraa ei tule käyttää jalostukseen.

Päätimme, että Forssellin Miranda on yhteydessä Suomaan Saijaan ja tiedustelee miten pitkäkarvaisten saksanseisojien kanssa edettiin, kun rodussa oli tehty muutama silmälöydös. Alla esimerkkiä pitkäkarvaisten saksanseisojien toimintamallista (kirjallinen tiedonanto 1.5.2012, Saija Suomaa):

”Vuonna 2000 päätettiin lähteä liikkeelle tiedotuksesta ja vapaaehtoisuuden pohjalta tarkastamaan silmiä laajemmin, kun siihen asti oli tarkastettu vasta muutama koira ja tullut kaksi lievää kaihitapausta esiin. Vuonna 2008 tuli esiin yksi vakavamman kaihin tapaus. Vuodesta 2011 pitkäkarvaisilla saksanseisojilla on ollut kaihi liitettynä PEVISA:an.
Eritoten huomioitavaa on, että silmäsairauksia on asiantuntijalääkäreiden mukaan ihan kaikissa roduissa. Kun aletaan tutkia, niitä tulee esiin, lievempiä ja väliin myös vakavampia. Tarkastusmäärien lisääntyessä kokonaiskuva rodun tilasta selkiytyy. Oleellista on kuitenkin pitää jäitä hatussa ja jalat maassa. Eri roduissa tulee esiin osin samanlaisia, mutta myös erilaisia löydöksiä ja niihin suhtautuminen pitää harkita tapauskohtaisesti (me olemme lähteneet asiantuntijaeläinlääkäreiden lausunnoista ja SSK:n jalostustoimikunnan linjauksista). Meillä on kaikille roduille paljon erilaisia karsintakriteerejä, joilla koiria karsitaan pois jalostuksesta, ja on rotukohtainen asia, mitä kriteerejä painotetaan, mutta kokonaisuutena karsinta ei saisi mennä liian kireäksi, koska sitten ajaudutaan vain ojasta allikkoon geenipohjan kaventuessa."


6. RODUN LUONNE JA LUONTEEN TESTAAMINEN
Keskusteltiin olemassa olevista luonteen testaamismuodoista Suomessa ja luonteen testaamisesta rodun kotimaassa Saksassa. Tällä hetkellä Suomessa voi testata koiransa joko luonnetestissä (LT) tai MH-luonnekuvauksessa. Omistajien ja kasvattajien ilmoittamissa tiedoissa vuodelta 2011 oli lyhytkarvaisilla weimarinseisojilla kaksi luonnemer-kintää.


7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
Keskusteltiin Saksanseisojakerhon tietokannan linkkilistan sovittamisesta niin, että weimarinseisojat saataisiin peräkkäin listalle. Lisäksi Salon Miia kertoi, että terveystietolomakkeesta on lähiaikoina tulossa uusi, sähköisesti täytettävä versio.


8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Kokous päätettiin klo 11.30.

Vastaa Viestiin