0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

KotiJalostustoimikunnan ohjesääntö

Jalostustoimikunnan ohjesääntö

Saksanseisojakerho ry:n jalostustoimikunnan ohjesääntö

Käsittely: Jalostustoimikunnan kokous 12.1.2019 ja 11.1.2020

Hyväksytty Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksessa 8.8.2020

Tämä ohjesääntö on koottu Saksanseisojakerho ry:n sääntöjen, erityisesti 14§:n mukaisesti, lisäksi noudattaen Suomen Kennelliitto ry:n hallituksen 3.10.2013 hyväksymiä ohjeita rotujärjestöjen jalostustoimikunnille.

Mikäli Saksanseisojakerho ry:n säännöt tai Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen jalostustoimikunnille muuttuvat, tehdään tähän ohjesääntöön tarvittaessa muutoksia, jotka hyväksytetään Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksella.

1. Toimiala

Jalostustoimikunta on Saksanseisojakerho ry:n hallituksen alainen asiantuntijaelin, jonka toimialaan kuuluvat koiranjalostus, rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat (PEVISA-ohjelmat), rekisteröintipoikkeusluvat, terveystutkimukset sekä geenitutkimukset.

2. Toimintaa ohjaavat yleiset periaatteet

 • Koiranjalostuksen keskeisiä tavoitteita ovat:
 • rodun geneettisen monimuotoisuuden turvaaminen
 • rodunomaisen ja yhteiskuntakelpoisen luonteen säilyttäminen ja käyttöominaisuuksien kehittäminen
 • koiran terveyden ja hyvinvoinnin kannalta vakavimpien perinnöllisten sairauksien ja vikojen vähemtäminen ja niiden leviämisen ehkäiseminen
 • rotutyypillisen ulkomuodon säilyttäminen ilman turhaa liioittelua

Jalostustoimikunta toimii puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä kaikkien yhdistyksen edustamien rotujen osalta.

Jalostustoimikunnan tulee ohjeissaan ja toimissaan noudattaa eläinsuojelulain (247/1996) 8§ ja eläinsuojeluasetuksen (396/1996) 24§ sekä Euroopan neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa (1995) soveltuvin osin sekä Kennelliiton tavoitteita terveen koiranjalostuksen edistämiseksi ja toimia rotujärjestön jalostuksen tavoiteohjelman mukaisesti.

Jalostustoimikunta edistää omalla toiminnaallan myönteistä ja yhteistyökykyistä asennetta rotua harrastavien parissa.

Jalostustoimikunnan rooli on opastava ja ohjaava. Toimikunta voi antaa tietoa ja ehdotuksia suunnitelluista yhdistelmistä, mutta vastuu jalostuspäätöksistä on kasvattajalla.

3. Toimikunnan nimeäminen

Jalostustoimikunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja häntä kutsutaan jalostusneuvojaksi. Rodulla tai roturyhmällä voi olla 1–4 jalostusneuvojaa, joiden lukumäärän yhdistyksen hallitus vahvistaa ennen vuosikokousta.

Kun rodun vuosittainen rekisteröintimäärä on 5 vuoden aikana ylittänyt kaksi kertaa 50 rekisteröinnin rajan, rotu on oikeutettu saamaan oman jalostusneuvojan. Rotu voi saada toisen jalostusneuvojan, kun sen rekisteröintimäärä on 5 vuoden aikana noussut kaksi kertaa yli 100 rekisteröinnin määrän. Rotu voi saada kolmannen jalostusneuvojan, kun sen rekisteröintimäärä on noussut kaksi kertaa yli 200 rekisteröinnin, rotu voi saada neljännen jalostusneuvojan, kun sen rekisteröintimäärä on 5 vuoden aikana noussut kaksi kertaa yli 400 rekisteröidyn rajan.

Hallitus voi kuitenkin esittää jalostusneuvojien lukumäärän edellä esitetystä laskentaperiaatteesta poiketen. Kukin rotu tai roturyhmä tekee esityksen jalostusneuvojen valinnasta oman rotunsa osalta. Mikäli laskentaperusteet eivät kahden peräkkäisen vuoden aikana täyty, vähennetään jalostusneuvojia vastaavalla tavalla.

Jalostusneuvojien avuksi voidaan valita rotuyhteyshenkilöitä. Valinta ja tehtävät määrittyvät Rotuyhteyshenkilön ohjeen mukaisesti. Rotuyhteyshenkilöt eivät ole jalostustoimikunnan jäseniä.

4. Toimikunnan järjestäytyminen ja päätösvaltaisuus

Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Toimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja sekä hänen lisäkseen vähintään puolet toimikunnan jäsenistä.

5. Pöytäkirja

Toimikunnan kokouksista laaditaan normaalin kokouskäytännön mukainen pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen toimikunnan jäsenille ja sen tarkastavat kokouksessa läsnä olleet toimikunnan jäsenet (sähköpostitse).

Tarkastettu ja hyväksytty pöytäkirja toimitetaan tiedoksi Saksanseisojakerho ry:n hallitukselle ja tarvittaessa asianosaisille.

6. Tehtävät

Toimikunta voi tehdä tarvittavat päätökset ja antaa lausunnot Suomen Kennelliitto ry:n ja Saksanseisojankerho ry:n hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti toimi-alaansa kuuluvissa asioissa, muun muassa:

 • Suomen Kennelliitto ry:n koirarekisteriohjeeseen ja rotukohtaisiin PEVISA-ohjelmiin liittyvät poikkeuslupalausunnot
 • Lausunnot kennelnimianomuksista

Jalostustoimikunta valmistelee Saksanseisojakerho ry:n hallitukselle esitettäväksi vuosikokoukselle:

 • Rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO)
 • Rotukohtaiset perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat (PEVISA) ja rotukohtaiset eritysehdot
 • Jalostustoimikunnan kuluneen kauden vuosikertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja menoarvion tulevalle kaudelle.

Lisäksi toimikunnan tehtäviin kuuluu mm.

 • Rotujen kehityksen seuraaminen Suomessa ja ulkomailla, erityisesti rodun kotimaassa
 • Toimialaansa liittyvien esitysten tekeminen hallitukselle
 • Rotukohtaisten jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) toteutumisen edistäminen ja seuranta
 • Toimialaansa kuuluvien asioiden tiedottaminen jäsenistölle Saksanseisojakerho ry:n julkaisuissa, kotisivuilla ja roturyhmäkokouksissa
 • Osallistuminen Saksanseisojakerho ry:n päätapahtumiin (Junkkari, vuosikokous, erikoisnäyttely jne.)
 • Kansainvälinen yhteistyö tärkeimpien yhteistyömaiden kanssa
 • Saksanseisojakerho ry:n tietokannan päivittäminen (jalostusrekisteri, pentue- ja astutusilmoitukset, terveysmerkinnät, yms. muut koirakohtaiset tiedot)
 • Jalostustoiminnan ohjaus ja jäsenistön neuvonta, mm. urostiedusteluihin vastaaminen
 • Pentuneuvonnasta vastaaminen
 • Käyttöjalostuspalkintoanomusten tarkastaminen

Saksanseisojakerho ry:n hallitus voi antaa toimikunnalle erillisiä tehtäviä.

7. Kokouksiin osallistuminen ja työryhmät

Saksanseisojakerho ry:n hallituksen puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua toimikunnan kokoukseen. Toimikunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Toimikunta voi perustaa tilapäisiä työryhmiä valmistelemaan tiettyä tehtävää nimittämällä siihen jäsenet ja antamalla sille tehtävät ja noudatettavan aikataulun. Mikäli työryhmän toiminnasta aiheutuu kustannuksia SSK:lle, on työryhmän perustaminen hyväksytettävä hallituksella.

8. Valitukset päätöksistä

Toimikunnan päätökseen tyytymätön asianomainen voi valittaa päätöksestä Saksan-seisojakerho ry:n hallitukselle.

9. Korvaukset

Toimikunnan jäsenille ja toimikunnan käyttämille asiantuntijoille korvataan toimikunnan toimintaan osallistumisesta aiheutuneet kustannukset noudattaen Saksanseisojakerho ry:n korvauskäytäntöjä.