0.00€

Ostoskori on tyhjä.

0.00€

Ostoskori on tyhjä.

Karkeakarvaisen saksanseisojan karkeakarvaisuus

Juttu julkaistu lehdessä Saksanseisoja 4/2016

Koiran karvanlaatu määräytyy kolmen eri geenin erilaisten muotojen eli alleelien vaikutuksesta. Nämä kolme geenia sijait­sevat eri kromosomeissa ja periytyvät siksi toisistaan riippumattomasti. Koirien erilaiset karvanlaadut syntyvät näiden geenien eri muotojen eli alleelien erilaisten yhdistelmien seurauksena.

(Jokaisella koiralla on samat kolme geenipaikkaa karvanlaa­dun suhteen. Kukin koira saa yhden alleelin eli yhdenlaisen kopion kustakin geenistä kummaltakin vanhemmaltaan. Nämä alleelit voivat olla joko vallitsevia tai väistyviä, mikä selittää ko­irien ilmiasussa näkyvän vaihtelun karvanlaadussa.)

Karkeakarvaisissa koiraroduissa ratkaiseva on karkeakarvaisu­uden geeni, jota merkitään W:lla. Geenin vaikutuksesta koiran ilmiasuun kuuluu karkea karva, parta ja kulmakarvat. Parta on vahvin ja varmin merkki koiran karkeakarvaisesta perimästä.

On myos parrattomia karkeakarvaisia saksanseisojia. Näiltä koirilta puuttuu karkeakarvaisuuden aiheuttava perintöteki­jä. Tällaiset koirat voivat saada parrallisia tai parrattomia jälkelaisiä riippuen siitä, millaisen koiran kanssa ne paritetaan. Parrattomien koirien parrallisten jälkeläisten parrat voivat olla niukkoja tai keskinkertaisia.

Karkeakarvaisilla saksanseisojilla, jotka saavat karkeakar­vaisuuden perintötekijän molemmilta vanhemmiltaan, on runsas parta. Geeni, joka aiheuttaa parran muodostumisen, si­jaitsee 13. kromosomissa ja on nimeltään RSP02.

Karkeakarvaisuus periytyy dominoivasti eli vallitsevasti kai­kkiin muihin karvanlaatuihin nähden. Karkeakarvainen koi­ra voi olla karkeakarvaisuuden suhteen joko samaperintäinen WW (homotsygootti) tai eriperintäinen Ww (heterotsygootti). Geenitestin avulla Hannoverin eläinlaaketieteellisessä korkeak­oulussa voidaan varmuudella selvittää, onko koira perimältään eriperintäinen vai samaperintäinen karkeakarvaisuusgeenin suhteen.

(Vallitseva geenialleeli merkitään isolla kirjaimella, väistyvä pienellä. Riittää, kun koira saa vallitsevan alleelin emältä rai isältä, jotta vallitsevan alleelin määrittamä ominaisuus tulee näkyviin. Jos koira saa seka emältä etta isältä saman muodon geenistä, koira on samaperintäinen, esim. WW rai ww. Jos emältä saatu alleeli eroaa isältä saadusta alleelista, koira on eri­perintäinen Ww.)
Eriperintäisten ja samaperintäisten koirien erottaminen on tärkeää, silla kun kaksi karkeakarvaisuusgeenin suhteen eriper­intäistä koiraa yhdistetään, niiden jälkelaisistä 25 prosenttia on todennäkoisesti lyhytkarvaisia.

Lyhytkarvaisuuden ja pitkäkarvaisuuden aiheuttavan geen­in FGF5 geenipaikka sijaitsee kromosomissa 32. Tämän geen­in vallitseva geenialleeli L määrittelee lyhytkarvaisuutta ja lyhytkarvaiset koirat voivat olla samaperintäisiä (LL) tai eriper­intäisiä (LI) vallitsevan alleelin suhteen. (Jotta koiran ilmiasu olisi pitkäkarvainen, silla pitää olla seka isältään että emältään väistyvä geenialleeli I. Tällöin jälkelainen on samaperintäinen väistyvän alleelin suhteen (II) ja ilmiasultaan pitkäkarvainen.) Hannoverin eläinlääketieteellisen korkeakoulun geenitesti sel­vittää myös, onko koira lyhytkarvaisuusgeenin suhteen eriper­intäinen LI vai samaperintäinen LL. Tämä geenitesti erottelee lisäksi muita FGF5-geenin muunnoksia, joita ei muissa labora­torioissa erotella.

Parraton karkeakarvainen saksanseisoja on perimältään ly­hytkarvainen. Saksassa tähän mennessä tutkitut karkeakarvai­set saksanseisojat ovat olleet lyhytkarvageenin suhteen sama­perintaisiä (LL) eli niillä ei ole ollut perimässaan pitkäkarvaisu­urta määrittelevaa väistyvää geenialleelia I. Lyhytkarvaisilla koirilla ei ole karkeakarvaisuuden tuottavaa vallitsevaa geenialleelia W lainkaan. (Ne ovat siis karkeakar­vaisuusgeenin osalta samaperintäisiä väistyvän, karkeakarvaisuutta tuottamattoman alleelin w suhteen.) Jos paritetaan kak­si lyhytkarvaisuusgeenin suhteen eriperintäistä koiraa, nama voivat saada pitkäkarvaisia jälkelaisiä, mutta eivät koskaan karkeakarvaisia ja parrakkaita jälkelaisiä.

Edellä mainittujen karvanlaadun muunnosten lisäksi voi esi­intyä sekamuotoja, kuten esimerkiksi villavaa karvanlaatua yh­distettynä parranmuodostukseen, jos koira on eriperintäinen karkeakarvaisuuden suhteen Ww ja samaperintäinen pitkäkar­vaisuuden suhteen II.
Kaksi karkeakarvaisuuden suhteen samaperintäistä karkeak­arvaista saksanseisojaa (WW) saavat vain karkeakarvaisia jälkelaisiä, joilla on hyvä parrankasvu. Karkeakarvaisuuden suhteen eriperintäiset karkeakarvaiset saksanseisojat (wW) voivat saada myos lyhytkarvaisia jälkelaisiä (riippuen niille vali­tusta partnerista).
Karkeakarvaisella saksanseisojalla, jonka karvanlaatu poi­kkeaa karkeakarvaisesta, on perimässään myös muiden kar­vanlaatumuunnosten perintötekijoitä. Jos testattavalla koiral­la esiintyy tälläisia ominaisuuksia, siitä on mainittava lähet­teessä. Geenitestissa analysoidaan normaalisti testattavan koi­ran perimä ainoastaan karkeakarvaisuuden suhteen. Geenitesti maksaa 35 euroa / testi.

Geenitestin tuloslistaus
Geenitestissä erotellaan seuraavat karvanlaadun genotyypit:
• Samaperintäinen lyhyrkarvainen LL
• Eriperintäinen lyhytkarvainen LI
• Samaperintäinen pitkäkarvainen 11
• Samaperintäinen karkeakarvainen WW
• Eriperintäinen karkeakarvainen Ww

EDTA-verikoetta varten tarvittava asianmukaisesti täytetty lä­hete, koiran sukutaulu, muut mahdolliset karvanlaatuun liit­tyvat dokumentit ja kuvat lähetetään seuraavaan osoitteeseen:

Prof. Dr. Ottmar Distl
Institut for Tierzucht und Vererbungsforschung der Stiftung Tierärzliche Hochschule Hannover Bunteweg 17 p
30559 Hannover
Fax: 0511/953-8582
Email: AGBLab@tiho-hannover.de

Geenitestin ideana on lisata jalostukseen käytettävien koirien määrää. Kun koirien perimä karkeakarvaisuuden suhteen tunne­taan, voidaan parratonta tai niukkapartaista (karkeakarvaisuu­den suhteen eriperintäinen w W) koiraa kayttää jalostukseen ja varmistaa syntyvien pentujen parrat käyttamällä perimaltään sa­maperintäista WW koiraa.
Geenitesti paijastaa vain koiran perimän karkeakarvaisuuden geenin suhteen, se ei kerro muuta koiran karvanlaadusta, joka on arvioitava silmämääraisesti. Karkeakarvaisuuden geenin vaiku­tusta ovat koiran ilmiasun karkea karva, parta ja kulmakarvat, joista parta on vahvin merkki perimästa.

Bernd Kress

Käännos: Sari Penttinen, Saija Suomaa Kuva: Minna Ulmanen

Geenitestin (karkeakarvaisuus) täyttömalli valmiiksi täytettynä

Geenitestin (karkeakarvaisuus) tyhjä lähete

Uusimmat jutut

Juhlavuoden Junkkarin voittaja on Taikamäen Milla Magia ja Taina Viheri

Viikonloppuna yli 400 koiraa osallistui Junkkariin. Aamupäivällä semifinaalin jälkeen ltapäivän finaaliin karsittiin seitsemän koiraa. Kilpailun voitti bretoninarttu Taikamäen Milla Magia ja Taina Viheri. Saksanseisojakerho...

Nokkalan Rallin voitti 2023 Teerikujan Viljo

Nokkalan Ralli kisattiin 22.9.2023. Kilpailun nimettynä ylituomarina toimi Jouni Haapanen. Osallistujia oli 18. Kisan voitti lyhytkarvainen saksanseisoja Teerikujan Viljo, jonka omistaa Janne Nygren. Kaikki tulokset...

Eskon Puumerkin 2023 voittaja on Helmenpoimijan Asan

Voittajaluokan koirille suunnattu kilpailu kisattiin Lapualla perjantaina 22.9.2023. Kilpailun nimettynä ylituomarina toimi Tommi Kinnunen. Kisan voitti Helmenpoimijan Asan ja Mika Karppinen. Saksanseisojakerho onnittelee! Kilpailun tulokset...

Junkkarin koko käsiohjelma on julkaistu

Junkkarin koko käsiohjelma on nyt ladattavissa. Käsiohjelmasta selviää yleiset ohjeet, ilmoittautumisen liittyvät ohjeistukset, tärkeät yhteystiedot, Junkkarin koko ohjelma ja aikataulu sekä jalostukskatsemuksien aikataulut ja...

Tervetuloa Saksanseisojakerhon 80 juhlavuoden Junkkariin

Lämmin kiitos Saksanseisojakerholle saadessani kunnian toimia Junkkari 2023 päätuomarina. Omasta ensiosallistumisesta kanakoiran kanssa Junkkariin on kulunut 30 vuotta. Muistan elävästi innostuksen ja pienen jännityksen...

Kaupasta