Saksanseisojakerho ry.

Saksanseisojakerho

Mannermaisten kanakoirien rotujärjestö

Saksanseisojakerho ry:n jalostustoimikunnan ohjesääntö

Käsittely: Jalostustoimikunnan kokous 23.1.2011

Hyväksytty Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksessa 17.04.2011

Tämä ohjesääntö on koottu Saksanseisojakerho ry:n sääntöjen, erityisesti 14§:n mukaisesti, lisäksi noudattaen Suomen Kennelliitto ry:n hallituksen 16.10.2008 hyväksymiä ohjeita rotujärjestöjen jalostustoimikunnille. Ohjesäännön rakenteeseen ja joihinkin muotoiluihin on otettu mallia Suomen Kennelliitto ry:n jalostustieteellisen toimikunnan toimiohjeesta, joka on hyväksytty Kennelliiton hallituksen kokouksessa 3.10.2013.

Saksanseisojakerhon säännöt

Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen, rotua harrastavien yhdistyksien ja rotuyhdistyksien jalostustoimikunnille

Kennelliiton Jalostustieteellinen toimikunta

Mikäli Saksanseisojakerho ry:n säännöt tai Kennelliiton ohjeet rotujärjestöjen jalostustoimikunnille muuttuvat, tehdään tähän ohjesääntöön tarvittaessa muutoksia, jotka hyväksytetään Saksanseisojakerho ry:n vuosikokouksella.

1. Jalostustoimikunta on Saksanseisojakerho ry:n hallituksen alainen asiantuntijaelin, jonka toimialaan kuuluvat koiranjalostus, rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO) ja perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat (PEVISA-ohjelmat), rekisteröintipoikkeusluvat, terveystutkimukset sekä DNA-tutkimukset.

 

2. Toimikunta seuraa rotujen kehitystä niiden kotimaissa ja tarkkailee kehitystä Suomessa sekä tekee hallitukselle niiden johdosta tarvittavia esityksiä ja antaa jäsenille jalostuksenohjausta ja tietoa.

 

3. Saksanseisojakerho ry:n hallitus voi antaa toimikunnalle erillisiä tehtäviä.

 

4. Jalostustoimikunnan jäsenen toimikausi on kolme vuotta ja häntä kutsutaan jalostus-neuvojaksi. Rodulla tai roturyhmällä voi olla 1–4 jalostusneuvojaa, joiden lukumäärän yhdistyksen hallitus vahvistaa ennen vuosikokousta. Kun rodun vuosittainen rekisteröintimäärä on 5 vuoden aikana ylittänyt kaksi kertaa 50 rekisteröinnin rajan, rotu on oikeutettu saamaan oman jalostusneuvojan. Rotu voi saada toisen jalostusneuvojan, kun sen rekisteröintimäärä on 5 vuoden aikana noussut kaksi kertaa yli 100 rekisteröinnin määrän. Rotu voi saada kolmannen jalostusneuvojan, kun sen rekisteröintimäärä on noussut kaksi kertaa yli 200 rekisteröinnin, rotu voi saada neljännen jalostusneuvojan, kun sen rekisteröintimäärä on 5 vuoden aikana noussut kaksi kertaa yli 400 rekisteröidyn rajan. Hallitus voi kuitenkin esittää jalostusneuvojien lukumäärän edellä esitetystä laskentaperiaatteesta poiketen. Kukin rotu tai roturyhmä tekee esityksen jalostusneuvojen valinnasta oman rotunsa osalta. Mikäli laskentaperusteet eivät kahden peräkkäisen vuoden aikana täyty, vähennetään jalostusneuvojia vastaavalla tavalla.

 

5. Toimikunta voi tehdä tarvittavat päätökset ja antaa lausunnot Suomen Kennelliitto ry:n ja Saksanseisojankerho ry:n hyväksymien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti toimi-alaansa kuuluvissa asioissa, muun muassa:

o Suomen Kennelliitto ry:n koirarekisteriohjeeseen ja rotukohtaisiin PEVISA-ohjelmiin liittyvät poikkeuslupalausunnot

o Lausunnot kennelnimianomuksista

 

Jalostustoimikunta valmistelee Saksanseisojakerho ry:n hallitukselle esitettäväksi vuosikokoukselle:

o Rotukohtaiset jalostuksen tavoiteohjelmat (JTO)

o Rotukohtaiset perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat (PEVISA) ja rotukohtaiset eritysehdot

o Jalostustoimikunnan kuluneen kauden vuosikertomuksen sekä toimintasuunnitelman ja menoarvion tulevalle kaudelle.

 

Lisäksi toimikunnan tehtäviin kuuluu mm.

o Rotukohtaisten jalostuksen tavoiteohjelmien (JTO) toteutumisen edistäminen ja seuranta

o Toimialaansa kuuluvien asioiden tiedottaminen Saksanseisojakerho ry:n julkaisuissa ja kotisivuilla

o Osallistuminen Saksanseisojakerho ry:n päätapahtumiin (Junkkari, vuosikokous, erikoisnäyttely jne.)

o Kansainvälinen yhteistyö tärkeimpien yhteistyömaiden kanssa

o Saksanseisojakerho ry:n tietokannan päivittäminen (jalostusrekisteri, pentue- ja astutusilmoitukset, terveysmerkinnät, yms. muut koirakohtaiset tiedot)

o Urostiedusteluihin vastaaminen ja urossuositusten antaminen

o Pentuvälityksestä vastaaminen

o Käyttöjalostuspalkintoanomusten tarkastaminen

 

6. Jalostustoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Toimikunnan kokous on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja sekä hänen lisäkseen vähintään puolet toimikunnan jäsenistä.

 

7. Saksanseisojakerho ry:n hallituksen puheenjohtajalla ja hallituksen jäsenillä on oikeus osallistua toimikunnan kokoukseen. Toimikunta voi kutsua kokouksiinsa asiantuntijoita. Toimikunta voi perustaa tilapäisiä työryhmiä valmistelemaan tiettyä tehtävää nimittämällä siihen jäsenet ja antamalla sille tehtävät ja noudatettavan aikataulun. Mikäli työryhmän toiminnasta aiheutuu kustannuksia SSK:lle, on työryhmän perustaminen hyväksytettävä hallituksella.

 

8. Toimikunnan kokouksista laaditaan normaalin kokouskäytännön mukainen pöytäkirja. Pöytäkirja toimitetaan kokouksen jälkeen toimikunnan jäsenille ja sen tarkastavat kokouksessa läsnä olleet toimikunnan jäsenet (sähköpostitse).

 

9. Tarkastettu ja hyväksytty pöytäkirja toimitetaan tiedoksi Saksanseisojakerho ry:n halli-tukselle ja tarvittaessa asianosaisille.

 

10. Toimikunnan päätökseen tyytymätön asianomainen voi valittaa päätöksestä Saksan-seisojakerho ry:n hallitukselle.

 

11. Toimikunnan jäsenille ja toimikunnan käyttämille asiantuntijoille korvataan toimikunnan toimintaan osallistumisesta aiheutuneet kustannukset noudattaen Saksanseisojakerho ry:n korvauskäytäntöjä.